Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace


MOTTO

Disparity chápeme jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický).

Disparity nezkoumáme proto, abychom dosáhli toho, že budeme všichni stejní. Poznáváme je také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využít své komparativní výhody.

Poslání projektu

Navrhnout teoretický, systémový a metodologický rámec pro lepší poznání a eliminaci resp. zmírňování regionálních disparit v České republice.

GLOBÁLNÍ Cíle projektu

Prohloubit poznání vývoje územních nerovností vyvolávajících disparity. Formulovat teoretická východiska a navrhnout systémový a metodický rámec pro identifikaci a klasifikaci územních disparit.

Rozpracovat soustavu nástrojů pro eliminaci resp. zmírňování územních disparit a pro zvýšení účinnosti regionálního řízení v ČR.

DÍLČÍ Cíle projektu

 • Rozšířit a prohloubit poznání vývoje územních nerovností vedoucích k disparitám ovlivňujícím rozvoj jednotlivých regionů i celkový regionální rozvoj České republiky.
 • Formulovat teoretická východiska a navrhnout systémový a metodický rámec pro identifikaci a klasifikaci územních disparit.
 • Rozpracovat soustavu nástrojů pro eliminaci resp. zmírňování územních disparit a nalézt cesty účinného ovlivňování vývoje územních disparit prostřednictvím regionálního managementu (prostřednictvím vypracovávaných rozvojových strategií a programů)
 • Zdokonalit systémové vazby a zvýšit účinnost opatření k eliminaci resp. zmírňování územních disparit v procesu řízení regionálního rozvoje v ČR ve všech jeho fázích - strategické, programové i realizační.
 • Navrhnout metodiku a nástroje pro identifikaci, klasifikaci a oceňování významnosti regionálních disparit
 • Vypracovat metodiku přenosu poznatků a nástrojů ovlivňujících řešení regionálních disparit do metod a technik regionálního managementu
 • Navrhnout úpravy metodik pro tvorbu strategických a programových dokumentů tak, aby zohledňovaly dosažené výsledky ve výzkumu regionálních disparit a možnosti jejich řešení.

Základní metodY řešení

Jako základní metody řešení jsou uplatňovány:

 • analýza klíčových faktorů sociálně ekonomického rozvoje regionů a role resp. intenzita působení disparit na tento rozvoj,
 • analýza dostupnosti informací týkajících se regionálních disparit ze statistických sledování, listinných dokumentů a regionálně orientovaných informačních systémů (zejména IRIS),
 • využití kvalitativních a kvantitativních metod identifikace, měření a hodnocení skutečností a jevů v území, majících charakter disparit,
 • průzkumy (rozhovory, ankety ap.) s representanty voleného i profesionálního managementu krajů, obcí a ústředních správních úřadů majících vztah k problematice regionálních disparit resp. vypracovávajících dokumenty či realizujících řídicí akty, kde regionální disparity hrají nějakou roli,
 • komparace přístupů uplatňovaných k identifikaci, klasifikaci a řešení regionálních disparit v zahraničí (zejména v pěti srovnávaných zemích středoevropského prostoru).

Doporučení k rozšíření nebo zkvalitnění informační základny pro zjišťování, klasifikaci a vyhodnocování regionálních disparit budou mít systémový, metodický, organizační a věcný charakter.

Očekávané přínosy projektu

Přínosem výzkumného projektu bude vytvoření teoretické opory a systémového a metodologického základu chápání (pojetí) regionálních disparit, nalezení nových, nebo zdokonalení stávajících metod zkoumání regionálních disparit, zejména metod jejich zjišťování, měření a klasifikace.

Dále pak zpřesnění nástrojů a vypracování metodik (metod a postupů) jejich eliminace nebo alespoň zmírňování jejich působení (v některých případech i jejich předcházení).

Výsledky projektu budou využity také při vyjednávání podmínek podpory z prostředků EU pro regiony České republiky a při přípravě navazujících projektů a žádostí o dotace pro realizaci rozvojových plánů obcí. příp. svazků obcí či mikroregionů.

Dosažené výsledky projektu pomohou vytvořit vhodné výchozí podmínky k dlouhodobě udržitelnému regionálnímu rozvoji České republiky

ČASOVÝ RÁMEC výzkumného projektu

Doba řešení: 1.4.2007 – 31.12.2010
Dílčí výstup 1. fáze výzkumu: 30.6.2008
Dílčí výstup 2. fáze výzkumu: 31.12.2009
Závěr výzkumu – souhrnná výzkumná zpráva: 31.12.2010

Forma zpracování a předání výsledků

Výsledky projektu budou zpracovány a souhrnně předány zadavateli ve formě dílčích a závěrečné výzkumné zprávy.

Bude zpracována samostatná prezentace souhrnné (závěrečné) zprávy charakterizující dosažené výsledky a doporučení projektu na CD nosiči a dána k dispozici všem dotčeným centrálním správním úřadům a managementům krajů a obcí (pokud o ni projeví zájem).

Výsledky výzkumu budou formou metodických doporučení nebo doporučení k legislativním či systémovým úpravám přenášeny do institucí resp. organizací, které v rámci svých kompetencí mohou mít vliv na řešení regionálních disparit (ministerstva, krajské úřady, obce, regionální rozvojové agentury, vzdělávací instituce apod.).

Již v průběhu řešení budou nové poznatky a dosahované výsledky podrobovány mezinárodnímu srovnávání a prováděno jejich pilotní ověřování.

Projektový a řešitelský tým

Pro zvládnutí tohoto úkolu je vytvořen řešitelský tým složený z pracovníků VŠB-TU, Ekonomické fakulty v Ostravě a Slezské univerzity, Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné zaměřených na regionální ekonomiku a regionální řízení s mnohaletou vědecko-výzkumnou praxí a mladých vědecko-pedagogických pracovníků a doktorandů, v převážné většině již také s jistou výzkumnou praxí.

Mezinárodní spolupráce

Pro analýzu vzniku, vývoje a klasifikaci regionálních disparit a zejména jejich mezinárodního srovnání bude využita dlouhodobá spolupráce s obdobnými pracovišti v Polsku a na Slovensku.

Ve spolupráci s těmito pracovišti bude po ukončení 1. fáze výzkumu uspořádán mezinárodní vědecký seminář a po ukončení výzkumného projektu mezinárodní vědecká konference.

Mezinárodní vědecký seminář REGDIS 2008
Téma: Regionální disparity – jejich zjišťování, měření a klasifikace
Doba konání: listopad 2008

Mezinárodní vědecká konference REGDIS 2010
Téma: Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji země
Doba konání: listopad 2010

© 2007 - Copyright DISPARITY, created by web-evolution.cz